Avís legal

PROPIETAT DEL LLOC WEB I EL SEU CONTINGUT

Bernardo Marcos Rocaford amb NIF 53293911J i Victor Mallol Parellada amb NIF 53294619P (d’ara endavant, KAME FILMS), informa els usuaris de les condicions d’accés i ús del lloc web http://www.kamefilms.com, del que és titular.

L’accés i la utilització de qualsevol pàgina web titularitat de KAME FILMS comporta la plena acceptació i sense reserves per part de l’usuari d’aquestes condicions generals d’accés i ús vigents a cada moment en què l’usuari hi accedeixi. Per tant, aquestes condicions generals regulen l’accés i ús de les pàgines web que KAME FILMS posa a disposició dels usuaris d’Internet de forma gratuïta.

Quan accediu a les pàgines web de KAME FILMS, l’usuari confirma haver llegit aquest avís legal.

COPYRIGHT

Les pàgines web de KAME FILMS es regeixen per les lleis espanyoles i estan protegides per la legislació nacional i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial.

Els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre tota la informació continguda a les pàgines web de KAME FILMS, entre d’altres, disseny gràfic, dibuixos, logotips, imatges, índexs, textos, àudios, vídeos, programari, disseny i signes identificatius, així com els seus codis font, estructura de navegació, bases de dades i tots els elements continguts són titularitat de KAME FILMS, excepte aquells continguts que pertanyen a tercers als quals l’usuari pot accedir mitjançant hipervincles.

En cap cas l’accés i l’ús de les pàgines web de KAME FILMS per part dels usuaris es podrà considerar com a concessió de llicència d’ús o dret a cap actiu de KAME FILMS o dels seus autors legítims i, per tant, no implicarà cessió, ni transmissió o qualsevol tipus de renúncia de drets de propietat intel·lectual i/o industrial.

Correspon a KAME FILMS l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels continguts de les pàgines web en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

Queda prohibida qualsevol reproducció, còpia, distribució, transformació, publicació i qualsevol altra activitat que es pugui dur a terme amb la informació continguda a les pàgines web de KAME FILMS, així com amb el disseny, la selecció i el model de presentació dels materials que incloguin, per a qualsevol finalitat i amb qualsevol mitjà utilitzat, sense lautorització expressa de KAME FILMS o del seu legítim autor.

La utilització no autoritzada de la informació continguda a les pàgines web de KAME FILMS, la modificació o supressió de dades, així com la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial de KAME FILMS donarà lloc a les responsabilitats establertes legalment.

EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

Tots els usuaris d’aquestes pàgines web actuen sota el seu propi risc i, en accedir-hi, accepten utilitzar-les d’acord amb les lleis i els usos de trànsit. Per tant, hauran de respondre davant de KAME FILMS o altres empreses per qualsevol dany que es pugui haver produït com a conseqüència d’un incompliment d’aquestes obligacions.

Tant l’accés a les pàgines web de KAME FILMS com l’ús que pugueu fer de la informació que continguin és responsabilitat exclusiva dels usuaris. KAME FILMS no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que pugui derivar de l’accés a aquesta informació o del seu ús.

KAME FILMS no es responsabilitza dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni de qualsevol dany o perjudici que es pugui causar al sistema informàtic de l’usuari, els fitxers o documents que hagin emmagatzemat com a conseqüència de l’accés a les pàgines web de KAME FILMS o ús d’informació o aplicacions que continguin.

KAME FILMS no assumeix cap responsabilitat derivada de la concessió dels enllaços de tercers o dels seus continguts a què fa referència les seves pàgines web o que terceres parts hagin inclòs en els hipervincles. L’establiment de l’hipervincle no implica en cap cas l’existència de relacions entre KAME FILMS i el propietari de la pàgina web on s’estableixi, com tampoc l’acceptació i l’aprovació dels continguts o dels serveis que s’ofereixin. Així mateix, KAME FILMS no garanteix l’absència de virus o d’altres elements que puguin produir alteracions al sistema informàtic, els documents o els fitxers de l’usuari, i exclou qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l’usuari derivats de l’accés a aquests enllaços de tercers.

FORMAT I CANVIS A L’AVÍS LEGAL

KAME FILMS no garanteix la idoneïtat, la fiabilitat, la disponibilitat, l’oportunitat o l’exactitud d’informació o serveis continguts a les seves pàgines web, que es podran actualitzar, modificar o eliminar sense avís previ, respectant, en tot cas, les previsions legals de informació.

KAME FILMS es reserva, sense necessitat de previ avís i en qualsevol moment, el dret a suspendre temporalment laccés a les seves pàgines web ia efectuar les modificacions que consideri oportunes de les pàgines, els serveis o les informacions ofertes, de la seva presentació o localització, i de les condicions generals daccés i ús.

PROTECCIÓ DE DADES

KAME FILMS com a titular de les seves pàgines web, informa els usuaris que no recull dades personals dels usuaris.

LEGISLACIÓ APLICABLE

Totes les qüestions relatives a les pàgines web de KAME FILMS es regiran per la legislació espanyola. KAME FILMS i els usuaris, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i els tribunals de Barcelona.

Tota la informació que es rebi a les pàgines web de KAME FILMS es considerarà cedida a KAME FILMS a títol gratuït.

Es podrà fer la presentació de qualsevol reclamació, consulta o suggeriment a través del mail de contacte info@kamefilms.com